ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 13:29:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych ze sfery  pożytku publicznego:
Zadanie nr 1 - upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego
Preferowane będą oferty dotyczące:
1) organizacji różnorodnych imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących ideę ratownictwa wodnego,
2) prowadzenia akcji edukacyjnych dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania  i przekazanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017: 6 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku  2018: 6 000 zł
Zadanie nr 2 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej
Preferowane będą oferty dotyczące:
1) tworzenia dla dzieci i młodzieży z miasta Gubina warunków do korzystania z aktywności fizycznej w
formie treningów piłki ręcznej,
2) propagowanie wśród dzieci i młodzieży  idei pracy zespołowej, tolerancji, wytrwałości i walki fair play,
3) organizowania i reprezentowania miasta Gubina w  imprezach sportowych z zakresu piłki ręcznej  o zasięgu ponadlokalnym.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania  i przekazanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017: 54 000 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku  2018: 54 000 zł
Zadanie nr 3 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego
Preferowane będą oferty dotyczące:
1) tworzenia dla dzieci i młodzieży z miasta Gubina warunków do korzystania z aktywności fizycznej w
formie treningów pływackich oraz treningów strzeleckich,
2) propagowanie wśród dzieci i młodzieży tolerancji,  wytrwałości i walki fair play,
3) organizowania na terenie miasta imprez pływackich i strzeleckich oraz reprezentowania miasta Gubina w  imprezach sportowych z tego zakresu  o zasięgu ponadlokalnym.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania  i przekazanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017: 0 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku  2018: 11 000 zł
DZIAŁ I.
Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie określonym w niniejszym  ogłoszeniu, prawidłowo wypełnioną i kompletna ofertę, sporządzona wg wzoru określonego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). Podmiot, który uzyska dotację na realizację zadania zobowiązany jest złożyć  szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodnie ze wzorem  sprawozdania, określonym w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia.
2. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Do udziału w konkursie ofert na realizację zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dopuszczony zostanie oferent, spełniający łącznie następujące wymogi formalne:
1) jest organizacja pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
3) złożył kompletną i poprawną ofertę w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,
4) przewidział wkład własny przy realizacji zadania, o wykonanie którego się ubiega.
4. Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne.
5. Oferta uznana zostanie za poprawna, gdy:
1) będzie zgodna z celami i założeniami konkursu,
2) będzie złożona na właściwym formularzu,
3) będzie złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
4) będzie złożona przez podmiot uprawniony,
5) będzie podpisana przez osoby uprawnione,
6) działalność statutowa podmiotu będzie zgadzała się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,
7) będzie spójna, tzn. będzie istniało logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji,
8) zadania będą realizowane do 31 grudnia 2018r.
9) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania będzie poprawna pod względem formalno-rachunkowym,
10) środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Gubin o statusie miejskim,
6. Do oferty należy dołączyć statut organizacji.
7. Po upływie terminu na składanie ofert, określonym w niniejszym ogłoszeniu, złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
8. W przypadku wpłynięcia równorzędnych propozycji realizacji zadania publicznego pierwszeństwo w wyborze oferty będą miały organizacje posiadające swoją siedzibę na terenie gminy Gubin o statusie miejskim.
9. Każde z zadań wymienionych w niniejszym ogłoszeniu rozpatrywane będzie oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku podmiotów do wykonania jednego zadania.
10. Zlecenie realizacji zadania nastąpi po podpisaniu umowy w formie wsparcia zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Organizacja podejmująca się realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
11. Oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego powinien przedstawić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wysokości przyznanej dotacji:
1) zaktualizowany opis zadania, jeśli dotyczy,
2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy,
3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy.
12. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 11 może zostać uznane za równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego.
13. W trakcie realizacji zadania zmiana harmonogramu i kosztorysu oraz warunków realizacji zadania możliwa będzie wyłącznie przed dokonaniem wydatków na realizację zadania, za zgodą Burmistrza, w formie aneksu do umowy na realizację zadania.
14. Organizacja realizująca zadanie publiczne będzie miała możliwość dokonywania samodzielnego - bez zgody Burmistrza - przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, pod warunkiem, że zmiany te nie przekroczą 20% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
DZIAŁ II.
Termin składania ofert
1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 29 stycznia 2018r.
2. Oferty należy składać w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 24. Na kopertach należy umieścić nazwę oferenta oraz nazwę zadania publicznego.
3. Oferty złożone przed 29 stycznia 2018r.. mogą być uzupełniane  w zakresie wymogów formalnych do upływu tego terminu.
DZIAŁ III.
Kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Wybór oferty dokonywany jest w oparciu o następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (koszty nie mogą być zaniżone lub zawyżone),
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot zamierza zrealizować zadanie publiczne (ocena jakości odnosi się do: bazy lokalowej, posiadanego sprzętu, proponowanego standardu realizacji zadania),
4) planowany przez dany podmiot udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (dotacja na realizację zadania publicznego przyznana określonemu podmiotowi może ulec pomniejszeniu w przypadku nie wykonania przez podmiot planowanego wkładu własnego),
5) planowany przez dany podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków,
6) analiza i ocena realizacji zadań zleconych danemu podmiotowi w poprzednich latach, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymywanych środków,
7) prawidłowość przygotowania oferty, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej konstrukcji harmonogramu planowanych działań w ramach zadania publicznego, wraz z liczbowym określeniem efektów realizacji zadania,
8) przewidywaną liczbę adresatów zadania,
9) fakt pobierania lub nie pobierania odpłatności od adresatów zadania (preferowane będą oferty zakładające niepobieranie odpłatności od adresatów zadania) .
2. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Komisja konkursowa opiniują złożone oferty a ostatecznego wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Burmistrz.
4. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta.
5. Otwarty konkurs ofert może zostać nierozstrzygnięty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
7. Po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego informacja o wybranym oferencie zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gubinie.
DZIAŁ IV.
Komisje konkursowe
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Burmistrza,
2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych określonych w konkursie.
4. Posiedzenia komisji konkursowej dokonującej wyboru ofert odbędą się w terminie do 2 lutego 2018r.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
6. Termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy swoich kandydatów do pracy w komisjach konkursowych upływa 29 stycznia 2018r. Imię i nazwisko kandydata winno być zgłoszone do Burmistrza w formie pisemnej. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 13:29:04
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 13:35:51
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 13:35:51
Artykuł był wyświetlony: 1472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu