ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Szczegóły informacji

Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Wydział: Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-08-31 10:50:42

Termin załatwienia

Do 7 dni.

Osoba kontaktowa

Robert Wawrzyniak

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastów 24
66-620 Gubin

Telefon kontaktowy

68 4558105

Adres e-mail

r.wawrzyniak@gubin.pl
 

Sposób załatwienia

 1. Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi zaświadczeniami.
 2. Wydanie decyzji o ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia dokumentów.
 4. Przesłanie zestawienia wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz  noty księgowej do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastów 24
66-620 Gubin

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego  świadczenia rekompensującego żołnierzom  z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy zawierające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia, wydane przez pracodawcę, stwierdzające, że została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2018r. poz. 881 z późn. zm. (§5 i §8)),  a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten okres wynagrodzenia wg. wzoru załączonego do wniosku.
  Alternatywnie:
  1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu  uwzględniającego kwotę dochodu  uzyskanego przez żołnierza  z prowadzonej  działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
  2. zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy

Czas realizacji

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za  pośrednictwem Burmistrza Miasta Gubina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:
 1. kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 2. kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 3. kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.
W przypadku gdy okresy pozostawania w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej są krótsze niż okresy, o których mowa w ust.1,  podstawę wymiaru świadczenia rekompensującego oblicza się proporcjonalnie.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta Gubina na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna

art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2018 r., poz. 881 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Wawrzyniak Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Wawrzyniak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-31 10:41:50
Wprowadził informację do BIP: Robert Wawrzyniak Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 10:50:42
Osoba, która zmieniła informację: Robert Wawrzyniak Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 10:50:42
Artykuł był wyświetlony: 291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu