ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział: Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-12-05 17:37:52

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki. Środki przeznaczone na ten cel gmina otrzymuje z budżetu państwa - dopiero po ich uzyskaniu wypłaca je pracodawcy, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną

Osoba kontaktowa

Barbara Zygadło

Miejsce załatwienia

Pokój  304

Telefon kontaktowy

68 455 81 23

Adres e-mail

barbara.zygadlo@gubin.pl

Sposób załatwienia

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa do Burmistrza Maista Gubina wniosek, w terminie nie póżniejszym niż  3 miesiące od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku Pracodawca dołącza:
 • kopie umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego
  i w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy,
 • oryginał lub kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie
  wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie
  wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (czyli załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.),
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (należy wpisać formy i kwoty otrzymanej pomocy publicznej w ostatnich 3 latach),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
W sprawie przyznania dofinansowania Burmistrz Miasta Gubina wydaje decyzję administracyjną

Miejsce odbioru

ul.Piastowska 24

Wymagane Dokumenty

 • kopie umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego
  i w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy,
 • oryginał lub kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie
  wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie
  wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (czyli załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.),
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (należy wpisać formy i kwoty otrzymanej pomocy publicznej w ostatnich 3 latach),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gubinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KTÓRYCH ADMINISTRATOREM JEST BURMISTRZ MIASTA GUBINA
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gubinie jest: Burmistrz Miasta Gubina, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin.
2. Na mocy art..37 ust.1 lita) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego  imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie  można się skontaktować pod adresem:  iod@gubin.pl .

3.    Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Gubina – będzie przetwarzał  Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), z uwzględnieniem § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz.2010)), w związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,  poz.311).
 
4. Dane osobowe przetwarzane przez Burmistrza Miasta Gubina przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1893r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub kierując korespondencję droga elektroniczną na adres: iod@gubin.pl
6.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gubinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul.Stawki 2
00-193 Warszawa

8.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podstawa prawna

Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), z uwzględnieniem § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz.2010)), w związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,  poz.311).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-11-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 17:36:42
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 17:37:52
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 15:17:23
Artykuł był wyświetlony: 163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu