ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 144.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkół Ogólnokształcących

Data udostępnienia: 2019-05-14

Ogłoszono dnia: 2019-05-14 przez Regina Midzio-Kaczmarek

Termin składania dokumentów: 2019-06-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 144.2019

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §3 lub §6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597).

V. Wymagane dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończeni studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1458);
10) w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r. - oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U z 2019r. poz.430);
11) w przypadku nauczyciela - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
12) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela        (Dz.U. z 2018r. poz.967) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2018r. poz. 1668);
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
15) w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931).
16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, ogłoszonego niniejszym zarządzeniem wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób biorących udział w tym postępowaniu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-10 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:   „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie" w terminie do 10 czerwca 2019 do godz. 15.00  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 24.
Dopuszcza się również składanie ofert w postaci elektronicznej - w takim przypadku składana oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 
O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Gubinie.

VII. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
1) administratorem danych osobowych  osób biorących udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko Dyrektora ZSO w Gubinie jest Burmistrz Miasta Gubina, ul.Piastowska 24,66-620 Gubin,
2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych  – iod@gubin.pl,
3) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko Dyrektora ZSO w Gubinie przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań,
4) odbiorcami tych  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko Dyrektora ZSO w Gubinie przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną,
6) uczestnicy postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora ZSO w Gubinie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) osóoby biorące udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko Dyrektora ZSO w Gubinie mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) obowiązek podania danych osobowych oraz ich zakres wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2019-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2019-05-14 11:59:36
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2019-05-14 13:01:36
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2019-05-15 09:42:53
Artykuł był wyświetlony: 533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu