ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o sposobie zgłaszania zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wyrażenia wspólnego stanowiska w sprawach publicznych
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Zgromadzenie spontaniczne nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.
 
Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
- organizowanych przez organy władzy publicznej;
- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
 
Terminy:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość  dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2013r. poz.1422).
 
Adres zgłoszenia:
Urząd Miejski w Gubinie
ul.Piastowska 24
66-620 Gubin
tel./fax: 68 455 81 00/ 68 455 81 02
e-mali:
 
Osoba do kontaktu: Ewa Selerska
tel.: 68 455 81 10
e-mali:
 
Zawiadomienie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL,  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej nr PESEL  albo rodzaj i nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i nr telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie  spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
                                                                               
Do zawiadomienia dołącza się:
 
 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
 
UWGA!  Postępowanie uproszczone:
Jeśli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie zgłaszane przez organizatora zgromadzenia powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL,  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
Zawiadomienie w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie pod nr telefonu: 95 728 87 77; 609 796 508
lub na adres poczty elektronicznej:
 
Uwaga! Zgłoszenia zgromadzeń w trybie uproszczonym dokonuje się u dyspozytorów WCZK (całodobowo,7 dni w tygodniu)
 
Termin rozpatrywania sprawy:
Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu.
 
Tryb odwoławczy:
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowana data zgromadzenia, jeżeli:
 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4  ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Decyzje o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Selerska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-25 13:36:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Selerska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-25 13:36:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Selerska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07 09:32:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »