ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje podstawowe

Akapit nr 1 - brak tytułu


Pełna nazwa jednostki                        Przedszkole Miejskie Nr 3

Adres                                                   66-620 Gubin , ul.Wojska Polskiego 16

Telefon                                                (0-68) 455-81-74

Fax                                                      (0-68) 359-57-58

 
Status prawny lub forma prawna        jednostka budżetowa

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-22 11:41:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-22 11:42:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26 11:22:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedmiot działalnośći

Akapit nr 1 - brak tytułu


STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W GUBINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gubinie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13 z 1996 r., poz.74 z
późn.zm./.
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z
późn.zm./.
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U.Nr 67 z 1996 roku,
poz.329/.
4. Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 1992 roku w sprawie
ramowego statutu Przedszkola Publicznego /Dz.Urz.MEN Nr 7, poz.35/.
 
§ 2
1. Zakład budżetowy „Przedszkole Miejskie Nr 2” w Gubinie, zwana w dalszej części statutu
„Przedszkolem”, jest zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn.zm./.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Zarząd Miasta.
3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty.
 

§ 3

1. Przedszkole używa nazwy:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gubinie
2. Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Miejskie Nr 1
66-620 Gubin
ul. Piastowska 20
 

§ 4
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 działa na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim.
2. Siedzibą Przedszkola Miejskiego Nr 1 jest miasto Gubin.
 
§ 5
1. Przedszkole czynne jest codziennie w godzinach od 6.30 - 16.00.
Godziny otwarcia przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.
2. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku, z przerwą wakacyjna w lipcu lub sierpniu.
3. Przerwę w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole na wniosek
dyrektora przedszkola, Rady pedagogicznej i Rady Rodziców .
4. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę we
własnym zakresie.
W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice mogą ubiegać się o
umieszczenie dziecka w przedszkolu dyżurującym.
a) zgłoszenie do przedszkola dyżurującego składają rodzice do dyrektora w swojej
placówce w terminie do 20 czerwca lub lipca
b) opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice z góry w przedszkolu , do którego
dziecko zostało skierowane według stawek tam obowiązujących.
5. Przedszkole prowadzi:
A) żywienie dzieci i personelu składające się z trzech posiłków: tj. śniadania, obiadu i
podwieczorku,
B) opłaty za wyżywienie dzieci ponoszą w całości rodzice,
C) wysokość miesięcznych opłat za przedszkole ustala organ prowadzący w porozumieniu
6. Opłaty za przedszkole pobiera się z góry w dniach ustalonych na początku roku szkolnego.
7. Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole egzekwowane będzie w drodze
postępowania egzekwowane będzie w drodze postępowania egzekucyjnego.
8. Ponadto rodzice deklarują roczną dobrowolną wpłatę na fundusz Komitetu Rodzicielskiego
oraz obowiązkowe ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
c) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki
szkolnej.
 

§ 7
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez:
a/ prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim,
b/ przybliżenie kultury narodowej,
c/ nauki religii na zasadzie dobrowolności zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez kierowanie
ich do poradni specjalistycznej.
 

§ 8
Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi odpowiednio do wieku , potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
1. Bezpośrednio opiekę nad dziećmi w przedszkolu i poza terenem sprawuje nauczyciel z
pomocą woźnej oddziałowej w grupach.
2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odebrane z przedszkola przez rodziców
/opiekunów/ lub upoważnioną na piśmie przez nich osobę zapewniającą pełne
bezpieczeństwo.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub 2 - nauczycieli zależnie
od czasu pracy oddziału.
2. Przedszkole może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela,
któremu dyrektor powierzył dany oddział.
3. W każdej grupie pracuje nauczyciel, który prowadzi swój oddział przez cztery lata pobytu
dzieci w przedszkolu.
4. Istnieje możliwość na wniosek rodziców i po wnikliwym rozpatrzeniu przez dyrektora
placówki - doboru nauczyciela do grupy wiekowej umotywowanej dobrem dziecka.
5. Rodzice mają też prawo zgłaszać do dyrektora placówki krytyczne uwagi i zastrzeżenia
odnośnie pracy nauczyciela. Wniosek taki będzie rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Organami przedszkola są:
a/ Dyrektor Przedszkola,
b/ Rada Pedagogiczna,
c/ Rada Rodziców, / jeżeli została powołana/.
2. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość
swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
3. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Zarządu Miasta.
a/ Dyrektor kieruje działalnością dydatktyczno-wychowawczą przedszkola oraz
reprezentuje je na zewnątrz,
b/ sprawuje nadzór pedagogiczny,
c/ sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego,
d/ analizuje stan rocznego planu pracy placówki oraz realizuje uchwały Komitetu
Rodzicielskiego i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
e/ zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
f/ egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę
placówki,
g/ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą i nad majątkiem
placówki oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za
powierzony im majątek,
h/ jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami,
i/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w
zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z ustawą o
systemie oświaty.
 

§ 10
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1. Rodzice mają prawo do:
a/ znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w
danym oddziale,
b/ uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,


c/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny /Kurator
Oświaty i Dyrektor Przedszkola/ opinii na temat pracy przedszkola.
2. Spotkania z rodzicami organizowane są raz na kwartał w każdym oddziale oraz według
potrzeb wynikających z pracy wychowawczo-dydaktycznej.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 11
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Utworzenie lub zlikwidowanie przedszkola przez organ prowadzący wymaga uprzedniego poinformowania Kuratora Oświaty.
 

§ 12
1. Zasady organizacji wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 10 czerwca
zatwierdzony przez organ prowadzący w porozumieniu z Kuratorem Oświaty.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zawiera:
a/ liczbę oddziałów i dzieci,
b/ liczbę nauczycieli łącznie ze stanowiskiem kierowniczym,
c/ liczbę pracowników administracyjnych i obsługi,
d/ czas pracy poszczególnych oddziałów oraz ogólną liczbę godzin finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 

§ 13
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według
zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W przypadku , gdy w oddziale znajduje się 2 -3 dzieci niepełnosprawnych liczba dzieci w
oddziale nie powinna przekraczać 15.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i opinii lekarskiej orzekającej ich poziom rozwoju
psychofizycznego i stanu zdrowia.
5. W przypadku wystąpienia potrzeby tworzenia oddziałów organizujących zajęcia dla dzieci
mniejszości narodowych należy kierować się odrębnymi przepisami.
6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
7. Przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców
/opiekunów/ wypełnionych kart zgłoszeń niż w terminie do 30 maja każdego roku.
8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dzieci
decyduje Komisja złożona z Dyrektora, dwóch przedstawiciela organu prowadzącego;
komisja bierze pod uwagę w pierwszej kolejności dzieci 6 letnie , a także dzieci matek
/ojców/ samotnych, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci rodziców obojga pracujących.
Z ustaleń Komisji sporządza się protokół.
Najpóźniej do 10 czerwca każdego roku Dyrektor wywiesza w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych imiennie listy dzieci przyjętych do przedszkola.

 

§ 14
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu
zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców.
 
§ 15
Do realizacji celów wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych przedszkole posiada sale zabawowe, pomieszczenia gospodarcze, teren zabaw dla dzieci.
 

§ 16
Dziecko ma prawo do:
- funkcjowania w środowisku, które ochrania zdrowie dziecka, zapobiega chorobom
zakaźnym, które łatwo szerzą się w zbiorowości, oszczędzania systemu nerwowego,
- podmiotowego traktowania przejawiającego się w rozumieniu potrzeb dziecka
/rozwojowych i indywidualnych/ i znajdowania trafnych dróg ich zaspakajania w
specyficznych warunkach placówek zbiorowego wychowania małych dzieci,
- uszanowania jego godności zagwarantowanej Deklaracji Praw Dziecka, chroniącej go przed
zaniedbaniami, okrucieństwem, przemocą fizyczną lub psychofizyczną.
 

§ 17
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do wykreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w sytuacjach:
- nieterminowego uiszczania odpłatności za przedszkole,
- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie,
- innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców lub opiekunów.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 18
 
1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor , nauczyciele, referent do spraw administracyjno-
obsługowych i pracownicy obsługi /kuchnia, pomoce kuchenne, woźne oddziałowe, palacz
c.o./.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w
ust. 1 określają odrębne przepisy.
 

§ 19
1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel odpowiada za :
- życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
- tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
- współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną,
- współpracę z domem rodzinnym wychowanków w celu pełnej znajomości sytuacji
psychologicznej, zdrowotnej o materialnej dziecka.

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną np. miesięczne plany pracy, a w pracę
wychowawczo-dydaktyczną rejestruje w dzienniku zajęć zgodnie z obowiązującą
instrukcją.
Zasady prowadzenia innej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej pracy z dziećmi i
rodzicami /opiekunami/ uchwala rada Pedagogiczna.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony Dyrektora Przedszkola, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z rodzicami /opiekunami/ dzieci w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
- ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
- włączenie ich w działalność przedszkola.

VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 

§ 20
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację
obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia.
 

§ 21
Dzieciom, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna może być udzielona na wniosek nauczyciela grupy lub rodziców, ustalona z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającym w rejonie miejsca zamieszkania dziecka.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 22
1. Przedszkole wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania.
2. Przedszkole pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
3. Przedszkole może otrzymać z budżetu dotację.
4. Powierza się Przedszkolu pobieranie opłat z tytułu opieki nad dzieckiem i wyżywienia.
 

§ 23
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla zakładów
budżetowych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Przedszkole prowadzi rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 

§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2001 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-19 14:07:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-20 08:06:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 09:34:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kierownictwo

Akapit nr 1 - brak tytułu


Imię i nazwisko                                  Grażyna Hrabska

Nazwa stanowiska służbowego          Dyrektor

Data objęcia stanowiska                    01 września 2007

Wykształcenie                                    wyższe

Telefon służbowy                               (0-68) 455-81-71
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-19 13:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-19 13:47:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26 11:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje podstawowe

Akapit nr 1 - brak tytułu


Pełna nazwa jednostki                     Przedszkole Miejskie Nr 1

Adres                                                66-620 Gubin , ul.Piastowska 20

Telefon                                             (0-68) 455-81-70 , 455-81-71


Status prawny lub forma prawna     jednostka budżetowa

Nazwa organu prowadzącego           Gmina Gubin o statusie miejskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-19 13:44:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-19 13:44:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26 11:18:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedmiot działalności

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Przedmiotem działalności Spółki jest:

• produkcja wody i jej dostawa do odbiorców,

• odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie łącznie ze świadczeniem usług w zakresie wykonawstwa i remontów     zewnętrznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz legalizacja wodomierzy,

• świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, w tym ich utylizacja,

• świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej,

• świadczenie usług w zakresie budowy i remontów dróg, placów i chodników,

• świadczenie usług transportowo-sprzętowych oraz napraw sprzętu i środków transportowych,

• administrowanie i zarządzanie zasobami lokalowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi i garażowymi,

• świadczenie usług remontowo-budowlanych,

• budowlanych i instalacyjnych,

• prowadzenie działalności handlowej,

• świadczenie usług w zakresie zamiatania miasta oraz eksploatacja wysypiska komunalnego,

• produkcja materiałów budowlanych,

• świadczenie usług cmentarnych i pogrzebowych.


Spółka prowadzi swą działalność w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej:

• Uchwała nr V/27 /2003r. z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie stawek opłat za usługi w zakresie zbierania , transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
• Uchwała nr V/29/2003r. Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. O gospodarce komunalnej (Dz.U. 97.9.4 3) z oraz w oparciu o obowiązujące daty prawne późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 845) • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 26 poz. 257)
 
oraz inne akty prawne normujące sprawy dostarczania wody i odbioru ścieków:

• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627),
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229) oraz inne określające zasady funkcjonowania podmiotów prawnych, a także zezwolenia, decyzje i koncesje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bronisław Lasota
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bronisław Lasota
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-16 12:03:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-19 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-01-19 11:08:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura własnościowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Przedsiębiorstwo usług Miejskich  jest jednoosobową Spółka Gminy Gubin o statusie miejskim.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 015 500 zł.
Na majątek Spółki składa się:

• nieruchomość zabudowana, położona na terenie wsi Drzeńsk Mały – Jaromirowice składająca się z działek oznaczonych numerami 99/13, 98/5, 98/4, 98/8, 99/7, 104/11, 98/7, 104/8, 99/15, 1/151, 1/161, 1/141, 1/181, 1/31, 1/121, 1/211, 1/231, 1/221 o łącznej powierzchni 54 862 m2 (składowisko odpadów),

• nieruchomość zabudowana położona na terenie miasta Gubina przy ul. Grunwaldzkiej nr 16, która zabudowana jest budynkami biurowymi, oraz magazynowo-warsztatowymi i garażowymi, składająca się z działki oznaczonej nr 324 o powierzchni 2870 m2 i działki oznaczonej nr 310 o powierzchni 2094 m2,

• nieruchomość zabudowana, położona na terenie miasta Gubina przy ul. Śląskiej 36,która zabudowana jest budynkiem biurowym, budynkami socjalnymi, garażami, warsztatowymi i stacją paliw, składająca się z działki
oznaczonej numerem 241/1 o pow. 13636 m2,

• nieruchomość zabudowana, położona w rejonie wsi Wałowice, która zabudowana jest Stacją Uzdatniania Wody, składająca się z działki oznaczonej nr 2/2 o powierzchni 15100 m2,

• nieruchomość zabudowana , położona na terenie miasta Gubina przy ul. Kresowej, która zabudowana jest budynkiem przepompowni z urządzeniami przynależnymi, składająca się z działki oznaczonej numerem 115/1 o powierzchni 212 m2,

• nieruchomość zabudowana położona w Gubinie przy ul. Monte Casino składająca się z działki oznaczonej numerem 88/2 o powierzchni 8920 m2,

• instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, ruchome środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne, długotrwałe papiery wartościowe, zapasy materiałowe oraz wierzytelności.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bronisław Lasota
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bronisław Lasota
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-16 12:24:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-16 12:46:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-01-16 12:46:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Organy spółki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Spółka jest jednososobową Spłóką Gminy Gubin o statusie miejskim. Fumnkcję właściciela na Zgromadzeniu Współników sprawuje Burmistrz Miasta Gubina. Organem kontrolnym dla Spółki jest Rada Nadzorcza odbywająca swe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.
 
1. Zgromadzenie Wspólników  - Bartłomiej Bartczak - Burmistrz Miasta Gubina

2.  Rada Nadzorcza -Mirosława Żołędziewska - przewodnicząca
                                   Paweł Zawodniak             - z-ca przewodniczącej
                                   Elżbieta Jabłońska            - sekretarz
                        
3. Zarząd -  Leszek Linda  -   Prezes Zarządu
                  
               
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Gadecka-Ball
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Gadecka-Ball
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-16 11:44:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-16 11:45:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-10 12:58:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

informacje podstawowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pełna nazwa jednostki:  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
                                       Spółka z o.o. w Gubinie

Adres:                             66-620 Gubin, ul. Śląska 36

Telefon/fax:                   (0-68) 359-32-50

Status prawny lub forma prawna:                                                                                                  Jednoosobowa Spółka gminy Gubin o statusie miejskim na podstawie Uchwały nr XXVIII/211/92 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez PGKiM.

Spółka została wpisana do rejestru spółek handlowych pod pozycją RH-B nr 1973 z dniem 1 sierpnia 1994r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bronisław Lasota
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bronisław Lasota
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-16 10:27:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-16 10:27:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-01-16 10:27:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje podstawowe

Akapit nr 1 - brak tytułuPełna nazwa jednostki:                   Przedszkole Miejskie Nr 2

Adres:                                           66-620 Gubin , ul.Kunickiego 8a

Telefon:                                        (0-68) 455-81-72 , 455-81-73

Fax:

URL:                                                   przedszkole2gubin.edupage.org

Status prawny lub forma prawna:    jednostka budżetowa

Nazwa organu prowadzącego:         Gmina Gubin o statusie miejskim
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-15 12:38:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-15 12:53:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-15 15:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedmiot działalności

Akapit nr 1 - brak tytułu


STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
W GUBINIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gubinie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13 z 1996 r., poz.74 z
późn.zm./.
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z
późn.zm./.
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U.Nr 67 z 1996 roku,
poz.329/.
4. Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 1992 roku w sprawie
ramowego statutu Przedszkola Publicznego /Dz.Urz.MEN Nr 7, poz.35/.

§ 2

1. Zakład budżetowy „Przedszkole Miejskie Nr 2” w Gubinie, zwana w dalszej części statutu
„Przedszkolem”, jest zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn.zm./.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Zarząd Miasta.
3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty.

§ 3

1. Przedszkole używa nazwy:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gubinie
2. Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Miejskie Nr 2
66-620 Gubin
ul.dr .Kunickiego 8a

§ 4

1. Przedszkole Miejskie Nr 2 działa na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim.
2. Siedzibą Przedszkola Miejskiego Nr 2 jest miasto Gubin.

§ 5

1. Przedszkole czynne jest codziennie w godzinach od 6.30 - 16.00.
Godziny otwarcia przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.
2. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku, z przerwą wakacyjna w lipcu lub sierpniu.
3. Przerwę w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole na wniosek
dyrektora przedszkola, Rady pedagogicznej i Rady Rodziców .
4. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę we
własnym zakresie.
W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice mogą ubiegać się o
umieszczenie dziecka w przedszkolu dyżurującym.
a) zgłoszenie do przedszkola dyżurującego składają rodzice do dyrektora w swojej
placówce w terminie do 20 czerwca lub lipca
b) opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice z góry w przedszkolu , do którego
dziecko zostało skierowane według stawek tam obowiązujących.
5. Przedszkole prowadzi:
A) żywienie dzieci i personelu składające się z trzech posiłków: tj. śniadania, obiadu i
podwieczorku,
B) opłaty za wyżywienie dzieci ponoszą w całości rodzice,
C) wysokość miesięcznych opłat za przedszkole ustala organ prowadzący w porozumieniu
6. Opłaty za przedszkole pobiera się z góry w dniach ustalonych na początku roku szkolnego.
7. Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole egzekwowane będzie w drodze
postępowania egzekwowane będzie w drodze postępowania egzekucyjnego.
8. Ponadto rodzice deklarują roczną dobrowolną wpłatę na fundusz Komitetu Rodzicielskiego
oraz obowiązkowe ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
c) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki
szkolnej.

§ 7
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez:
a/ prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim,
b/ przybliżenie kultury narodowej,
c/ nauki religii na zasadzie dobrowolności zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez kierowanie
ich do poradni specjalistycznej.

§ 8
Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi odpowiednio do wieku , potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
1. Bezpośrednio opiekę nad dziećmi w przedszkolu i poza terenem sprawuje nauczyciel z
pomocą woźnej oddziałowej w grupach.
2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odebrane z przedszkola przez rodziców
/opiekunów/ lub upoważnioną na piśmie przez nich osobę zapewniającą pełne
bezpieczeństwo.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub 2 - nauczycieli zależnie
od czasu pracy oddziału.
2. Przedszkole może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela,
któremu dyrektor powierzył dany oddział.
3. W każdej grupie pracuje nauczyciel, który prowadzi swój oddział przez cztery lata pobytu
dzieci w przedszkolu.
4. Istnieje możliwość na wniosek rodziców i po wnikliwym rozpatrzeniu przez dyrektora
placówki - doboru nauczyciela do grupy wiekowej umotywowanej dobrem dziecka.
5. Rodzice mają też prawo zgłaszać do dyrektora placówki krytyczne uwagi i zastrzeżenia
odnośnie pracy nauczyciela. Wniosek taki będzie rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA


1. Organami przedszkola są:
a/ Dyrektor Przedszkola,
b/ Rada Pedagogiczna,
c/ Rada Rodziców, / jeżeli została powołana/.
2. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość
swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
3. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Zarządu Miasta.
a/ Dyrektor kieruje działalnością dydatktyczno-wychowawczą przedszkola oraz
reprezentuje je na zewnątrz,
b/ sprawuje nadzór pedagogiczny,
c/ sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego,
d/ analizuje stan rocznego planu pracy placówki oraz realizuje uchwały Komitetu
Rodzicielskiego i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
e/ zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
f/ egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę
placówki,
g/ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą i nad majątkiem
placówki oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za
powierzony im majątek,
h/ jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami,
i/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w
zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z ustawą o
systemie oświaty.

§ 10

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1. Rodzice mają prawo do:
a/ znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w
danym oddziale,
b/ uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,


c/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny /Kurator
Oświaty i Dyrektor Przedszkola/ opinii na temat pracy przedszkola.
2. Spotkania z rodzicami organizowane są raz na kwartał w każdym oddziale oraz według
potrzeb wynikających z pracy wychowawczo-dydaktycznej.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 11

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Utworzenie lub zlikwidowanie przedszkola przez organ prowadzący wymaga uprzedniego poinformowania Kuratora Oświaty.

§ 12
 

1. Zasady organizacji wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 10 czerwca
zatwierdzony przez organ prowadzący w porozumieniu z Kuratorem Oświaty.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zawiera:
a/ liczbę oddziałów i dzieci,
b/ liczbę nauczycieli łącznie ze stanowiskiem kierowniczym,
c/ liczbę pracowników administracyjnych i obsługi,
d/ czas pracy poszczególnych oddziałów oraz ogólną liczbę godzin finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący.


§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według
zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W przypadku , gdy w oddziale znajduje się 2 -3 dzieci niepełnosprawnych liczba dzieci w
oddziale nie powinna przekraczać 15.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i opinii lekarskiej orzekającej ich poziom rozwoju
psychofizycznego i stanu zdrowia.
5. W przypadku wystąpienia potrzeby tworzenia oddziałów organizujących zajęcia dla dzieci
mniejszości narodowych należy kierować się odrębnymi przepisami.
6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
7. Przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców
/opiekunów/ wypełnionych kart zgłoszeń niż w terminie do 30 maja każdego roku.
8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dzieci
decyduje Komisja złożona z Dyrektora, dwóch przedstawiciela organu prowadzącego;
komisja bierze pod uwagę w pierwszej kolejności dzieci 6 letnie , a także dzieci matek
/ojców/ samotnych, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci rodziców obojga pracujących.
Z ustaleń Komisji sporządza się protokół.
Najpóźniej do 10 czerwca każdego roku Dyrektor wywiesza w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych imiennie listy dzieci przyjętych do przedszkola.


§ 14

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu
zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców.

§ 15

Do realizacji celów wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych przedszkole posiada sale zabawowe, pomieszczenia gospodarcze, teren zabaw dla dzieci.

§ 16

Dziecko ma prawo do:
- funkcjowania w środowisku, które ochrania zdrowie dziecka, zapobiega chorobom
zakaźnym, które łatwo szerzą się w zbiorowości, oszczędzania systemu nerwowego,
- podmiotowego traktowania przejawiającego się w rozumieniu potrzeb dziecka
/rozwojowych i indywidualnych/ i znajdowania trafnych dróg ich zaspakajania w
specyficznych warunkach placówek zbiorowego wychowania małych dzieci,
- uszanowania jego godności zagwarantowanej Deklaracji Praw Dziecka, chroniącej go przed
zaniedbaniami, okrucieństwem, przemocą fizyczną lub psychofizyczną.

§ 17

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do wykreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w sytuacjach:
- nieterminowego uiszczania odpłatności za przedszkole,
- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie,
- innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców lub opiekunów.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 18

1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor , nauczyciele, referent do spraw administracyjno-
obsługowych i pracownicy obsługi /kuchnia, pomoce kuchenne, woźne oddziałowe, palacz
c.o./.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w
ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 19

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel odpowiada za :
- życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
- tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
- współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną,
- współpracę z domem rodzinnym wychowanków w celu pełnej znajomości sytuacji
psychologicznej, zdrowotnej o materialnej dziecka.

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną np. miesięczne plany pracy, a w pracę
wychowawczo-dydaktyczną rejestruje w dzienniku zajęć zgodnie z obowiązującą
instrukcją.
Zasady prowadzenia innej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej pracy z dziećmi i
rodzicami /opiekunami/ uchwala rada Pedagogiczna.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony Dyrektora Przedszkola, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z rodzicami /opiekunami/ dzieci w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
- ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
- włączenie ich w działalność przedszkola.

VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20
 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację
obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia.

§ 21

Dzieciom, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna może być udzielona na wniosek nauczyciela grupy lub rodziców, ustalona z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającym w rejonie miejsca zamieszkania dziecka.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 22

1. Przedszkole wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania.
2. Przedszkole pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
3. Przedszkole może otrzymać z budżetu dotację.
4. Powierza się Przedszkolu pobieranie opłat z tytułu opieki nad dzieckiem i wyżywienia.

§ 23

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla zakładów
budżetowych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Przedszkole prowadzi rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2001 roku.
UCHWAŁA Nr XLV/ 369/2002
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
Z DNIA 28 marca 2002 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Przedszkole Miejskie Nr 2 w zakład budżetowy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) art.34a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W statusie Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/190/2000 z dnia 26 września 2000 roku w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Przedszkole Miejskie Nr 2 w zakład budżetowy wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61,
poz.624 z późn.zm.)”
2. W § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedszkolu i poza terenem sprawuje nauczyciel
lub opiekunka do dzieci z pomocą woźnej oddziałowej”.
3. W § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwom nauczycielom
lub opiekunce zależnie od czasu pracy oddziału”.
4. W § 13 ust.2 i 6 otrzymują brzmienie:
„2. Liczba dzieci w oddziale II,III,IV i V nie może przekraczać 25, a w oddziale I-20”.
„6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci:
a) do oddziału: I - w wieku do 2 lat,
b) do oddziałów: II,III,IV,V - w wieku 3 - 6 lat”
5. W § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, opiekunki do dzieci, główny
księgowy, intendent i pracownicy obsługi (kucharka, pomoce kuchenne, woźne
oddziałowe, woźny, palacz c.o.)”.
6. Do § 19 dodaje się § 19 a w następującym brzmieniu:
„§ 19a 1. Opiekunkę obowiązuje pełen troskliwości stosunek do dzieci oraz łagodne
wyrozumiałe traktowanie.
W szczególności do zadań opiekunki należy:
a) racjonalne pielęgnowanie i wychowywanie dzieci,
b) przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci,
c) układanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie,


d) wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych jak:
kąpanie, przewijanie itp., a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci
podczas wykonywania wymienionych czynności,
e) prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie
planu zajęć wychowawczych,
f) karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u
dzieci nawyków i samodzielnego jedzenia,
g) dbanie i bezpieczeństwo dzieci,
h) dokładna i wnikliwa obserwacja dzieci.

2. Opiekunka dziecięca odpowiedzialna jest za:
a) właściwą organizację na oddziale zapewniającą dzieciom należytą opiekę,
bezpieczeństwo i warunki rozwojowe,
b) terminowe i dokładne prowadzenie wszystkich dokumentów dotyczących
zdrowia i rozwoju dzieci,
c) estetykę pomieszczeń oddziału, stan sanitarny oraz higienę osobistą dzieci,
d) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. przez siebie i pozostały personel na
oddziale”

7. § 20 otrzymuje brzmienie:
„Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do
przedszkola nie dłużej niż do 10 roku życia”.

9. Skreśla się § 24.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Gubina.

§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2002 roku.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-15 12:52:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-15 12:53:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-01-15 12:53:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji