ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Inwestycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz
 
tel. (068) 455 8128  501705221
 
Pracownicy:
 
Inwestycje
(068) 455 81 45 – Anna Marek
(068) 455 81 45 – Urszula Iwaszkiewicz
(068) 455 81 44 – Dariusz Markowski
 
Referat Drogowy (Kierownik)
504261231  – Dariusz Sobczak
 
 
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należy w szczególności:
1)         przygotowywanie, prowadzenie, rozliczanie i nadzorowanie inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy oraz współfinansowanych ze środków zewnętrznych
2)         zlecenia dokumentacji projektowej, koncepcji projektowych, programów funkcjonalno-użytkowych oraz ekspertyz budowlanych,
3)         prowadzenie spraw dotyczących:
a)         budowy i przebudowy dróg, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, kładek dla pieszych i mostów,
b)         współpracy z instytucjami w tym zarządcami dróg w zakresie remontów i inwestycji,
c)         rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego,
d)        budowy obiektów małej architektury i placów zabaw,
e)         uzbrojenia terenów w sieć wodociągową i kanalizacyjną,
f)         budowy i rozbudowy obiektów użyteczności publicznej;
4)         prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie merytorycznym Wydziału i wsparcie organizacyjne postępowań prowadzonych w Urzędzie,
5)         sporządzanie Planu Zamówień Publicznych i sprawozdań z zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd,
6)         współpraca z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o. o. oraz Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową Gubin sp. z o.o. w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego,
7)         współpraca z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie realizowanych inwestycji, w tym zlecanie opracowywania badań konserwatorskich  i programów prac konserwatorskich,
8)         przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji,
9)         nadzór merytoryczny nad działalnością spółek z udziałem Gminy, których działalność związana jest z zakresem działania Wydziału,
10)       nadzór nad działaniem Referatu Drogowego funkcjonującego w strukturze Wydziału obejmuje:
1)         budowę i przebudowę dróg, placów i parkingów,
2)         wykonywanie remontów bieżących dróg, w tym:
a) roboty awaryjne i nieprzewidziane,
b) remonty dróg i chodników miejskich,
c) montaż, naprawa, wymiana i utrzymanie w czystości znaków drogowych i tablic informacyjnych,
d) konserwacja i naprawa mostów i kładek,
e) remonty elementów kanalizacji deszczowej,
3) wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Gminy Gubin o statusie miejskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Markowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-16 10:34:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Markowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-16 10:34:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Markowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-16 10:34:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak: BS.6341.59.2014 z dnia 15.12.20214 r. na pobór wód podziemnych ze studni SW-1 i SW-3 dla potrzeb wodociągu wiejskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-15 09:19:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Taberska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-15 09:21:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Taberska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-15 09:21:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 42/2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Korzeniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-12 09:30:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Drobek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-12 09:31:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Drobek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-12 09:31:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydział Promocji, Strategii i Pozyskiwania Funduszy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału Promocji, Strategii i Pozyskiwania Funduszy
– Krzysztof Dziurdziewicz (pokój 211, wejście B, tel. 68 455 81 07)
e-mail:
 
Pracownicy:
Artur Nowak, pokój 307, telefon: 68 455 81 21
Krzysztof Kaciunka, pokój 307, telefon: 68 455 81 21
 
Szczegółowy zakres czynności Wydziału Promocji, Strategii i Pozyskiwania Funduszy
 1. prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej,
 2. pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych, na realizację zadań Gminy, we współpracy z komórkami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi, przy udziale Stowarzyszenia Gminy Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych instytucji centralnych,
 3. koordynowanie realizacji projektów unijnych,
 4. analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów,
 5. koordynowanie współpracy z przygranicznym miastem Guben oraz innymi miastami partnerskimi,
 6. udział w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych i założeń realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych Gminy oraz funduszy i programów pomocowych,
 7. udział w przygotowywaniu ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie Gminy oraz prowadzenie ich promocji w kraju i za granicą, organizacja spotkań konsultacyjno – informacyjnych,
 8. podejmowanie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym, kreowanie wizerunku Gminy przyjaznej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. opracowanie Raportu o stanie Gminy oraz analiza działań promocyjnych,
 10. uczestnictwo i organizowanie targów i wystaw promujących lokalny biznes,
 11. współorganizacja imprez i wydarzeń społeczno – kulturalnych na terenie Gminy,
 12. opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Gubin o statusie miejskim,
 13. wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy, w tym turystyki wodnej,
 14. obsługa profilu Gminy w mediach społecznościowych, prowadzenie strony internetowej www.gubin.pl,
 15. upowszechnianie informacji o zrealizowanych i planowanych projektach w mediach, internecie, prasie,
 16. promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 17. prowadzenie obsługi fotograficznej na potrzeby własnych wydawnictw i mediów,
 18. obsługa i prowadzenie spraw dotyczących lokalnych wydawnictw własnych, których wydawcą jest Gmina,
 19. przygotowanie prezentacji Gubina na wystawach, targach.
 20. opracowywanie materiałów, informacji, sprawozdań, analiz, ocen, prognoz, itp. niezbędnych w procesie decyzyjnym,
 21. opracowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych programów oraz planów rozwoju gminy, harmonogramów wykonania uchwał w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta,
 22. opracowanie propozycji zadań do projektu budżetu w zakresie merytorycznym i finansowym,
 23. wykonywanie zadań wynikających z uchwał i zarządzeń oraz informowanie o stopniu zaawansowania ich realizacji,
 24. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie merytorycznym Wydziału,
 25. realizacja wniosków i spraw zgłaszanych w interpelacjach radnych oraz przygotowywania projektów odpowiedzi,
 26. prowadzenie zaangażowania finansowego i sprawozdawczości w zakresie merytorycznym Wydziału,
 27. wykonywanie zadań w zakresie merytorycznym określonych w dokumentach związanych z obronnością kraju, obrona cywilną, ochroną przeciwpożarową mienia oraz klęskami żywiołowymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnych przepisach,
 28. realizacja obowiązku upowszechniania w BIP informacji, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej i wynikającego z innych ustaw związanych z merytorycznym zakresem Wydziału,
 29. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej dotyczących spraw znajdujących się w zakresie merytorycznym Wydziału,
 30. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 31. realizacja zadań związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej,
 32. umieszczanie na stronie internetowej Urzędu aktualnych informacji z zakresu merytorycznej działalności Wydziału.
 33. prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele Urzędu,
 34. współdziałanie z innymi Wydziałami w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Gminy,
 35. sygnalizowanie wszelkich zdarzeń wymagających podjęcia inicjatywy lub kontroli przez powołane do tego organy i służby.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kaciunka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-11 10:49:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kaciunka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-11 10:49:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kaciunka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-12 07:35:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydział Organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Centkowska-Bak
 
tel. (068) 455 82 02
 
Pracownicy:
Centrum Informacji Interesantów:
(068) 455 81 01 - Jolanta Buszczak-Sendera
Kadry:
(068) 455 81 23 - Barbara Zygadło 
Sprawy organizacyjne Urzędu Miejskiego w Gubinie:
(068) 455 81 23 - Justyna Łuczak-Michalak
Obsługa informatyczna:
(068) 455 81 14 - Paweł Kostecki
(068) 455 81 14 - Dawid Sułek
 
Do zakresu zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
1) upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie,
2) obsługa Centrum Informacji Interesantów w tym:
a) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
b) wydawanie druków wniosków do załatwiania spraw,
c) przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
d) udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu,
e) pomoc osobom z niepełnosprawnościami przy załatwianiu spraw w Urzędzie,
f) aktualizacja informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
g) prowadzenie rejestracji korespondencji wychodzącej z Urzędu, przygotowanie i ekspedycja korespondencji wychodzącej;
3) organizowanie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
4) obsługa kadrowa pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowego zakładu budżetowego oraz kierowników gminnych osób prawnych,
5) prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych pracownikom upoważnień i pełnomocnictw,
6) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych,
7) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników Urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
8) prowadzenie rejestru umów o organizację robót publicznych,
9) współpraca z Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich,
10) organizacja praktyk zawodowych uczniów i studentów w Urzędzie,
11) prowadzenie naborów na wolne stanowiska w Urzędzie,
12) przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,
13) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Burmistrza Miasta zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania,
14) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
15) prowadzenia zadań z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
16) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
17) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
18) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,
19) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej wszelkich urządzeń, zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby Urzędu, planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu,
20) zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem),
21) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń sieci telefonicznej i teleinformatycznej Urzędu,
22) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie,
23) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem budynkiem Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją pomieszczeń oraz ich wyposażeniem,
24) utrzymanie czystości i estetyki budynku Urzędu, a także terenu wokół budynku,
25) koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
26) prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele Urzędu,
27) prowadzenie dokumentacji inwentarzowej mienia znajdującego się na stanie Urzędu,
28) wykonywanie czynności związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury,
29) prowadzenie spraw związanych z dostępnością Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
30) organizacja spotkań z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi lub innymi podmiotami, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych z inicjatywy lub z udziałem Burmistrza Miasta Gubina we współpracy z Biurem Burmistrza Miasta.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-11 08:02:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-11 08:04:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-11 13:30:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - przebudowa dróg gminnych ul. 3 - go Maja, ul. Słowackiego,, ul. Krasińskiego, ul. Doktora Kunickiego w Gubinie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Wicińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-10 14:38:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Wicińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-10 14:40:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Wicińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-10 14:40:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydział Podatków i Opłat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Leczycka - tel. 68 455 81 04, pokój nr 100A
 
Pracownicy:
 • Ewa Kosmala – tel. 68 455 81 31, pokój nr 100  
 • Anna Bork – tel. 68 455 81 31, pokój nr 100 
 • Ewelina Keller - tel. 68 455 81 03, pokój nr 101
 • Moniaka Wójcik - tel. 68 455 81 03, pokój nr 101
 • Joanna Sojka - tel. 68 455 81 26, pokój nr 101
 • Klaudia Jagielska - tel. 68 455 81 26, pokój nr 101
 • Magdalena Lipińska - tel. 68 455 81 39, pokój nr 215
Wydział Podatków i Opłat przyjmuje interesantów od poniedziałku do środy oraz w piątek od godziny 7:30 do godziny 14:00.
W czwartki Wydział Podatków i Opłat jest nieczynny.
 
Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należy w szczególności:
 1. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,  od środków transportowych oraz opłat skarbowej, targowej, od posiadania psów,
 2. dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania przez podatników informacji i deklaracji podatkowych, formalnej poprawności informacji i deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 3. przeprowadzanie kontroli podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,
 4. przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 5. przygotowywanie interpretacji podatkowych w zakresie podatków lokalnych,
 6. prowadzenie ewidencji analitycznej podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psów, w tym księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat,
 7.  rozliczanie rachunkowo-kasowe inkasentów,
 8. bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych wobec zalegających podatników,
 9. sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych,
 10. przygotowywanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej oraz ulg w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz indywidualnej pomocy publicznej w zakresie ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych,
 12. sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu i zmian w budżecie oraz sprawozdań z wykonania budżetu z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych,
 13. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych, zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 14. prowadzenie ewidencji analitycznej należności cywilno-prawnych i niepodatkowych należności publiczno-prawnych, bieżąca weryfikacja zaległości w  przedmiotowych należnościach i prowadzenie czynności egzekucyjnych,
 15. prowadzenie spraw w sprawie ulg w spłacie należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych,
 16. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia spadkobierców w związku z interesem prawnym gminy,
 17. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz tabel amortyzacji środków trwałych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Leczycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-10 12:15:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Leczycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-10 14:10:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Leczycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-11 13:31:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 41/2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Korzeniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 15:06:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Wicińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-08 15:06:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Wicińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 15:06:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gubina o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa zakładu produkcyjnego oraz posadowienie nowej linii technologicznej do obróbki powierzchniowej na terenie zakładu TEKRA na działkach nr 107/4, 108/14 i 452 Gmina Gubin" - możliwość zapoznania się stron z aktami sprawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Szostakiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 14:55:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Szostakiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-08 14:56:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Szostakiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 14:56:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji