ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr 349/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 04.06.2024 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubin z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RIO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-07 08:10:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Bonisławska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-07 08:11:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Bonisławska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-07 08:11:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2023
Burmistrz Miasta Gubina, stosownie do uregulowań art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024.609) przedstawia Radzie Miejskiej  „Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2023”.
 
1. Debata nad raportem planowana jest na sesji Rady Miejskiej w Gubinie w dniu 20 czerwca2024 r.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gubinie, w sali narad. Początek sesji: godz. 9.00
 
2. W debacie nad raportem biorą udział radni Rady Miejskiej oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gubina. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gubina.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 19 czerwca 2024 r. -  jest to dzień poprzedzający sesję Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiony raport.
Zgłoszenia winny być przekazywane drogą mailową na adres:
Mieszkańcy będą mogli brać udział w debacie wg kolejności  zgłoszeń do  Przewodniczącego Rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Sendera
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-03 07:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dobras
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-03 14:06:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dobras
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03 14:23:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GUBINIE

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 
I. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023.2578 t.j.) mianowany lub dyplomowany tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
b) w przypadku nauczyciela akademickiego:
             - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U.2023.984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postepowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2024.104).
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 2021.672 oraz z Dz.U.2023.1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 
II.  Do konkursu może przystąpić również osoba, która:
jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w części I pkt 2 -11 ogłoszenia;
 
 
III.  Oferta zgodnie z §1 ust 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej powinna zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem, w tym na stanowisku kierowniczym,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c)  obywatelstwo,
d)  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w III. pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.2021.672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2024. 104),
11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2024.273) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) w przypadku nauczyciela -poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984 ze zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 ze zm.),  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
 
IV.  1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię i  nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu  z dopiskiem:
   „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, ul.Piastowska26, 66 – 620 Gubin”  w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 15.00, (w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 24).
 
2) Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej,
 
3) Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana,
 
4) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gubina.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz telefonicznie.
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI W RAMACH KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZSPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GUBINIE.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z  04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gubina z siedzibą w Gubinie (66-620 Gubin), ul. Piastowska 24.  Z administratorem można skontaktować się mailowo:   lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji.
Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 24 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Selerska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-29 12:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Selerska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-29 14:15:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Selerska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29 14:15:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 16MZUK/2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Gąsior
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 13:00:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Gąsior
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 13:02:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Gąsior
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-28 13:02:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r. udzielono pomocy publicznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ponikiewska Edyta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 11:15:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 11:16:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-28 11:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ponikiewska Edyta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 10:51:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 11:10:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Centkowska-Bąk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-28 11:10:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji