ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. komunalnych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2024-06-28

Ogłoszono dnia: 2024-06-28

Termin składania dokumentów: 2024-07-12 00:00:00

Nr ogłoszenia: 10.2024

Id ogłoszenia: podinspektor ds. komunalnych

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie minimum średnie lub wyższe (preferowane wykształcenie wyższe),
4) kandydaci posiadający wykształcenie średnie muszą udokumentować minimum 3 lata stażu pracy umożliwiającego realizację zadań na stanowisku, od kandydatów posiadających wykształcenie wyższe staż pracy nie jest wymagany,
5) nieposzlakowana opinia,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
7) podstawowa znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie Dział II rozdział I i VII (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 )
-  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r., poz.609 )
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2024  poz. 399 )
-  ustawa z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemym odprowadzaniu  ścieków ( Dz.U.2024 poz. 757)
- ustawa z dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz.54)         
8) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania   
    z zasobów internetowych).
 
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów.
Predyspozycje osobowościowe:
1) wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
2) wysoka kultura osobista,
3) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
4) dynamika i aktywność działania,
5) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku należy:
1. nadzór nad wykonywaniem wszelkich czynności związanych z remontem i konserwacją oświetlenia  drogowego oraz parkowego,
2. przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców oraz przekazywanie na bieżąco firmie  konserwującej oświetlenie drogowe  informacji o usterkach i awariach oświetlenia drogowego oraz zgłaszanie awarii dla podmiotu wykonującego usługę konserwacji,
3. prowadzenie wszelkich czynności związanych z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej,
4. prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
5. prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
6. kontrola bezodpływowych zbiorników oraz przygotowywanie decyzji o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
7. wydawanie decyzji zezwalającej na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
8. prowadzenie wszelkich czynności w zakresie ochrony środowiska,
9. prowadzenie korespondencji  dotyczącej realizowanych zadań,
10. przygotowanie danych do  projektu budżetu z zakresu swojego stanowiska,
11. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie realizowanych zadań,
12. monitorowanie wydatków w zakresie realizowanych zadań,
13. przygotowanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na parterze budynku; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy, podjazdów).
2) Obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych powyżej 4 h dziennie.
3) Planowany termin zatrudnienia:  lipiec / sierpień 2024 r.
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gubinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych".
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-12 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracy - podinspektora ds. komunalnych".
 
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 12 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego), oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rekrutacji.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z.2022 poz. 530).
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko  - podinspektora ds. komunalnych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Gubina; adres e-mail: burmistrz@gubin.pl nr tel.: 68 455 81 00
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
4. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do konkursu. Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie w związku z prowadzeniem strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (w tym dane osobowe są ujawniane członkom komisji konkursowej, osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Po upływie okresu archiwizacji - dokumentacja posiedzeń komisji konkursowej zostanie przekazana właściwemu archiwum państwowemu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do zakończenia konkursu, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) dokumentacja dotycząca konkursów na stanowiska w podległych jednostkach jest przechowywana przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (tj. zakończenia konkursu). Protokoły komisji konkursowej zawierające dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres dwudziestu pięciu lat w archiwum zakładowym. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania usunięcia danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ww. żądania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zygadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-28 15:20:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Zygadło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-28 15:23:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Zygadło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-23 08:40:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony